Spectacole gratuite pentru copiii refugiaților ucraineni / Free performances for children of Ukrainian refugees

În contextul izbucnirii conflictului militar dintre Federația Rusă și Ucraina, Opera Comică pentru Copii vine în sprijinul persoanelor fizice, asociațiilor și autorităților care care au în grijă familii de refugiați ucraineni prin oferirea de acces gratuit la toate spectacolele din repertoriu, disponibile în aplicația Opera Copiilor, la adresa app.operacomica.ro. Orice persoană sau organizație care dorește să ofere copiilor refugiați posibilitatea de a viziona spectacole originale de balet, concerte lecție, spectacole de operă, musical și operetă este invitată să completeze formularul acesta: https://forms.gle/HJYPGLAvNg4WRoaQA. Ulterior, un reprezentant al instituției va intra în contact cu persoana sau asociația respectivă pentru a stabili detaliile tehnice aferente conectării la biblioteca de spectacole ale Operei Comice pentru Copii disponibile online.

„Niciun copil nu ar trebui să treacă vreodată prin ceea ce trec astăzi copiii Ucrainei. Până în acest moment, din mulțimea de refugiați care au tranzitat România în ultimele 10 zile, aproape 50 000 au ales să rămână. 20 000 dintre ei sunt copii. Douăzeci de mii de copii care vor începe o viață nouă într-o țară vecină, căreia învață să îi spună „dim” („acasă” în limba ucraineană). E în puterea fiecăruia dintre noi să-i susținem în a se acomoda cu noua lor realitate, din care de-acum facem parte. Dincolo de granițele lingvistice, ne-am propus să punem arta în slujba comunității și de această dată.

Muzica și poveștile copilăriei sunt un limbaj universal, care apropie oamenii indiferent de limba lor maternă. Tocmai de aceea am încredere că vom reuși să aducem un zâmbet pe chipul copiilor ucraineni prin intermediul spectacolelor Operei Comice pentru Copii, disponibile în aplicația Opera Copiilor. Persoanelor si asociațiilor care au în grijă familii de refugiați le oferim acces gratuit la toate spectacolele noastre din aplicație, cu speranța că în tot acest necunoscut, copiii refugiați mai pot găsi ceva familiar: bucuria poveștilor universale ale copilăriei și muzica ce șterge lacrimile și alină dorul.”, a declarat Felicia Filip, managerul Operei Comice pentru Copii.

Aplicația Opera Copiilor a fost lansată de Opera Comică pentru Copii în urmă cu aproape doi ani, pe 23 martie 2020, la o săptămână după decretarea stării de urgență în România, prilejuită de pandemia de SARS-Cov-2. În momentul lansării sale, aplicația Opera Copiilor a constituit o inovație în domeniul programelor interactive pentru copii, fiind prima aplicație de vizionare a spectacolelor și a evenimentelor produse de instituție. Pe parcursul perioadei de stare de alertă, care se încheie mâine, pe 8 martie 2022, aplicația Opera Copiilor a funcționat fără întrerupere, fiind în permanență actualizată, uneori chiar cu o frecvență zilnică. Încă de la lansare, în aplicația Opera Copiilor au fost disponibile pentru vizionare atât spectacolele din repertoriul instituției, înregistrate la calitate înaltă, cât și emisiuni originale, create de echipa Operei Comice pentru Copii cu scopul de a veni în întâmpinarea nevoilor emoționale, educaționale și sociale ale familiilor care nu-și părăseau domiciliul.

De-a lungul celor doi ani de existență, de conținutul aplicației Opera Copiilor s-au bucurat atât familiile care s-au abonat – costul unui abonament este sub 1 leu/zi în funcție de planul de abonare ales – cât și copii din medii defavorizate din România, prin intermediul campaniilor umanitare realizate de Opera Comică pentru Copii alături de instituțiile care îi sunt partenere.

Opera Comică pentru Copii este o instituție publică de cultură aflată în subordinea Primăriei  Capitalei și a Consiliului General al Municipiului București, condusă din anul 2014 de către  soprana Felicia Filip. Unică în lume prin segmentul de public căruia i se adresează, Opera Comică pentru Copii îi apropie pe cei mici de artă şi cultură, atât prin spectacole  de calitate – operă, balet, musical, concerte-lecție, operetă, teatru muzical – cât şi prin diverse proiecte conexe inovatoare precum festivaluri de vară și de iarnă, Atelierele ,,Micul Artist”, ,,Magazinul OCC”, Tururile ,,În Spatele Cortinei”, Programul ,,Petrecere de ziua de naștere la OCC”, Activitățile ,,Escape Room” și ,,Aventura Parc”,  dar și ,,Abonamente” și ,,Voluntariat”.

 

Pentru informații de presă, vă rugăm să contactați Biroul de Presă al OCC, prin e-mail la occ.revista@gmail.com sau apel telefonic la 0745 45 56 45.

 

 

 

Free performances for children of Ukrainian refugees

In the context of the outbreak of the military conflict between the Russian Federation and Ukraine, the Comic Opera for Children supports the people, associations and authorities that care for Ukrainian refugee families by offering free access to all performances in the repertoire, available in the Children’s Opera app, at app.operacomica.ro. Any person or organization wishing to offer refugee children the opportunity to watch original ballet performances, lesson concerts, opera, musical and operetta performances is invited to fill out this form: https://forms.gle/HJYPGLAvNg4WRoaQA. Subsequently, a representative of the institution will contact the person or association to establish the technical details related to the connection to the library of performances of the Comic Opera for Children available online.

„No child should ever go through what the children of Ukraine are going through today. So far, of the many refugees who have passed through Romania in the last 10 days, almost 50,000 have chosen to stay. 20,000 of them are children. Twenty thousand children will start a new life in a neighboring country, which they learn to call „dim” („home” in Ukrainian). It is up to each of us to support them in adjusting to their new reality, which we are now a part of. Beyond linguistic boundaries, we set out to put art at the service of the community this time as well.

Music and childhood stories are a universal language that brings people together regardless of their mother tongue. That is why I am confident that we will be able to bring a smile on the faces of Ukrainian children through the performances of the Comic Opera for Children, available in the Children’s Opera app. We offer free access to all our in-app shows to associations caring for refugee families, with the hope that in all this unknown, refugee children can find something familiar: the joy of universal childhood stories and the music that wipes away tears and soothes longing.”, said Felicia Filip, manager of the Comic Opera for Children.

The Children’s Opera app was launched by the Comic Opera for Children almost two years ago, on March 23, 2020, one week after the decree of the state of emergency in Romania, on the occasion of the SARS-Cov-2 pandemic. At the time of its launch, the Children’s Opera app was an innovation in the field of interactive programs for children, being the first application for viewing shows and events produced by the institution. During the alert period, which ends tomorrow, March 8, 2022, the Children’s Opera app operated without interruption, its content being constantly updated, sometimes even with a daily frequency. Since its launch, the high-quality performances of the institution’s repertoire have been available for viewing, as well as original shows created by the Comic Opera for Children team to meet emotional, educational and social needs of families who did not leave their homes.

During the two years of existence, the content of the Children’s Opera app was enjoyed by both the families who subscribed – the cost of a subscription is reduced to a maximum of 1 RON / day depending on the chosen subscription plan – and children from disadvantaged environments in Romania, through humanitarian campaigns carried out by the Comic Opera for Children together with its partner institutions.

The Comic Opera for Children (Opera Comică pentru Copii) is a public cultural institution subordinated to the Bucharest City Hall and the General Council of Bucharest, led since 2014 by soprano Felicia Filip. Unique in the world through its target audience, the Comic Opera for Children brings youth closer to art and culture, both through quality performances – opera, ballet, musical, concert-lessons, operetta, musical theater – and through various innovative related projects such as Summer and Winter Festivals, “Little Artist” Workshops, “OCC Store”, “Behind the Curtain” Tours, “OCC Birthday Party” Program, “Escape Room” and “Adventure Park ” Activities, but also “Subscriptions” and “Volunteering ”.

 

For press information, please contact the OCC Press Office, by e-mail at occ.revista@gmail.com or by phone at +40745 45 56 45.