Înscriere ateliere de creație – Opera Comică pentru Copii

 I. Introducere 

1. Denumire organizator: OPERA COMICĂ PENTRU COPII („OCC”)
2. Date de contact: Calea Giulești, nr. 16, sector 6, Bucureşti, CIF: 15263455; e-mail: contact@operacomica.ro
3. Mijloace de comunicare: Tel 0732.594.639; email: contact.magazinocc@gmail.com
4. Principala activitate a organizatorului – instituție publică de spectacole și concerte, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Primăriei Municipiului București.
II. Informații proiect 
1. Denumire proiect: Ateliere de creație OCC
2. Scopul și obiectivele proiectului: Ateliere de creație OCC se adresează sectorului cultural meșteșuguri și artizanat, micilor producători din domeniul creativ, entităților care produc obiecte artizanale, cu valoarea artistică sau utilitară, autentice, personalizate, concepute și realizate în România, acordându-le posibilitatea de a realiza obiecte unicat împreună cu participanții (publicul OCC), în scopul încurajării și susținerii sectorului cultural.
3. Categoria de servicii: ateliere de creație – obiecte decorative, jucării, accesorii, bijuterii, obiecte de tip art&craft etc. cu tematică în funcție de târgurile și evenimentele OCC, ce sunt realizate împreună cu copii de toate vârstele participanți în Grădina OCC. Atelierele de creație au scop educativ, de exersare a îndemânării și deprindere a unor tehnici de prelucrare a materialelor în vederea realizării unui obiect unicat, rezultat al creativității și dorințelor copiilor, pe care aceștia îl vor păstra.
4. Locație: Calea Giulești, nr. 16, sector 6, Bucureşti
5. Perioada de desfășurare: 01.03.2024 – 23.06.2024
6. Programul de lucru este în general vineri, sâmbăta și duminica, dar poate suferi modificări în funcție de evenimente și deciziile organizatorului.
Orice modificări vor fi comunicate cu minimum 24 de ore înainte de către Organizator.
III. Procedura generală de înscriere 
1. Perioadă de înscriere: 10.02.2024 – 15.02.2024, ora 17:00
2. Informații generale
● Artizanii/ meșteșugarii care doresc să se înscrie în calitate de coordonatori ateliere pot fi atât persoane fizice, cât și persoane juridice, de exemplu: SRL, IF, II, PFA, PFI, organizații nonguvernamentale (“ONG”).
● Înscrierea se realizează prin completarea prezentului formular de înscriere.
V. Desfășurarea procedurii de înscriere
Selecția artizanilor/meșteșugarilor va fi realizată de o Comisie de selecție desemnată prin decizia managerului OCC, compusă dintr-un număr impar de membri. Luând în considerare numărul redus de spații destinate susținerii atelierelor de creație asigurate de către Organizator, Comisia de selecție poate decide admiterea unui număr maxim de participanți. Comisia de evaluare verifică și analizează, pe baza informațiilor și documentele cuprinse în formularul de înscriere, îndeplinirea sau neîndeplinirea condițiilor de participare, desemnând artizanii/meșteșugarii calificați pentru selecția propriu-zisă.
În etapa de selecție vor intra doar formularele de înscriere care au fost depuse cu respectarea termenelor și condițiilor specificate în anunțul de înscriere publicat de OCC.
 
Atribuțiile membrilor Comisiei de selecție: § se întrunesc în ședința pregătitoare pentru a lua la cunoștință de prevederile prezentei proceduri; § verifică îndeplinirea sau neîndeplinirea condițiilor de participare, stabilind conformitatea sau neconformitatea informațiilor/documentelor suport cuprinse/atașate formularului de înscriere, după caz; § analizează și evaluează formularele de înscriere depuse în cadrul proiectului de către participanți; § stabilesc, în ședință, punctajul pentru fiecare participant analizat și evaluat, în baza criteriilor de evaluare prevăzute în prezenta procedură; § pentru asigurarea unui nivel calitativ și diversificat al gamei de ateliere de creație, pot decide asupra menținerii sau nu în integralitate a ofertei de servicii transmise; § stabilesc lista artizanilor/meșteșugarilor admiși și a celor respinși.
 
Criterii de evaluare: Fiecare membru al comisiei va atribui un punctaj de la 1-100, analizând următoarele criterii:
● Calitatea estetică a obiectelor realizate de artizani/meșteșugari – 20 pct.
● Aplicarea unor procedee tehnice preponderent manuale, conforme tradițiilor populare – 15 pct.
● Sursa de proveniența și calitatea materiilor prime utilizate în procesul de creație – 15 pct.
● Diversitatea obiectelor și caracterul atractiv al prețurilor ofertate pentru obiectele realizate – 20 pct.
● Obiectele originale, ce pot fi realizate de copii de toate vârstele – 20 pct.
● Experiența anterioară în participarea la evenimente cultural-artistice similare – 10 pct.
Punctajul acordat se stabilește prin calculul mediei aritmetice a punctajelor acordate de toți membrii comisiei de evaluare.
PUBLICAREA rezultatelor – lista artizanilor/meșteșugarilor admiși, cât și lista celor respinși – se va publica în data de 17.02.2024, ora 14.00.
Artizanii/meșteșugarii admiși vor semna un contract de colaborare cu OCC, prin care se vor reglementa obligațiile fiecărei părți, conform prezentei proceduri. În acest scop, persoanelor/ organizațiilor admise li se vor solicitata:
– Pentru SRL, IF, II, PFA, PFI, ONG-uri: · certificat de înregistrare fiscală; · fotocopie carte de identitate administrator/reprezentant legal/președinte, după caz; · certificat constatator, eliberat de O.N.R.C., din care să rezulte obiectul principal/secundar de activitate autorizat, care coincide cu activitatea comercială preconizată a se desfășura în cadrul proiectului; pentru ONG-uri, copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe statut, din care să reiasă că scopul și obiectivele acestora corespunde cu activitatea ce urmează a fi desfășurată în cadrul proiectului · date despre contul bancar.
– Pentru persoane fizice: carte de identitate și date despre contul bancar.
 
VI. Costul de participare
– Nu există costuri fixe de participare
– Tariful de participare la atelierele de creație plătit de clienții OCC constă în prețul stabilit de către coordonator pentru un obiect realizat la atelier și adaosul stabilit de OCC, aspecte reglementate prin contractul de colaborare. Prețul final al atelierului este materializat în Tichete OCC (valoarea unui Tichet este de 3 lei), iar acestea sunt cumpărate de la Magazinul OCC.
– Coordonatorul atelierului are obligația de colecta Tichetele OCC de la clienți, reprezentând contravoarea atelierului și de a raporta zilnic reprezentantului OCC numărul acestora. În baza unui raport lunar se va realiza decontul, iar coordonatorul atelierului va încasa valoarea care i se cuvine, iar OCC va reține procentul său, aspecte reglementate prin contractul de colaborare încheiat între cele două părți.
OCC pune la dispoziția coordonatorilor de Ateliere de creație:
· o masă și două băncuțe în căsuță;
· branșare electricitate;
· colectare deșeuri menajere;
· promovare evenimente.
 
Prin completarea și semnarea prezentului formular, participantul confirmă/garantează că: 
1. a citit, înțelege și este de acord cu procedura de procedura de înscriere publicată de Organizator la următoarea adresă de web: www.operacomica.ro;
2. are obligația de a se informa în prealabil în privința condițiilor de participare și de a completa corespunzător toate rubricile Formularului de înscriere cu informațiile solicitate de către Organizator, sub sancțiunea excluderii din procedură pe motive de neconformitate;
3. toate informațiile și documentele prezentate sunt conforme, reale și corecte în fiecare detaliu prezentat;
4. în cazul admiterii sale, va asigura în cel mai scurt timp formalitățile necesare perfectării contractului de colaborare, prezența în locația asigurată de Organizator conformă angajamentului asumat și respectarea tuturor indicațiilor/cerințelor acestuia privind buna desfășurare a proiectului;
5. va asigura securizarea și curățenia spațiului pus la dispoziție pe durata proiectului;
6. va respecta regulile generale de igiena și dezinfecție stabilite de Organizator;
7. va respecta normele de siguranță din punct de vedere PSI și ISU comunicate în prealabil de personalul Organizatorului;
8. nu va aduce modificări asupra căsuțelor puse la dispoziție de către Organizator fără acordul prealabil al Organizatorului;
9. va respecta obligatoriu programul de desfășurare a proiectului pe toată durata acestuia;
10. nu va întreprinde activități de natură a prejudicia imaginea proiectului, a Primăriei Municipiului București și a OCC, respectiv partenerilor acestuia.
Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta astfel:
email: contact.magazinocc@gmail.com
telefon: 0732.594.639