CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE PIAN „MIHAELA URSULEASA” INTERNATIONAL PIANO COMPETITION

MIHAELA URSULEASA INTERNATIONAL PIANO COMPETITION JULY 2-7, 2018

I. GENERAL INFORMATION

The competition is open to young pianists of all nationalities, aged between 7 and 18. The competition will take place in Bucharest within the Comic Opera for Children. The competition is organized in four age categories and will have a preselection based on a video recording. Candidates will be able to apply online, here,  by May 15, 2018.

II. CONDITIONS OF PARTICIPATION

 1.   Age categories

I (7–9 years old)

II (10–12 years old)

III (13–15 years old)

IV (16–18 years old)

 

No exception to these age limits is accepted.

 1.      Repertoire

PRESELECTION – video recording (accepted formats: .mp4, .mov, .avi); the candidate can choose the repertoire; Time : – maximum 5 minutes (Categories I&II) – maximum 10 minutes (Categories III&IV) The recording will be submitted at the time of registration through the registration form available here, by May 15, 2018.

ROUND I

– Etude or virtuoso work

– Baroque work

– Time: maximum 10 minutes

ROUND II

– Classical Sonatina or Sonata (in full or in part)

– Work from Romantic, Modern or Contemporary repertoire

– Work belonging to a Romanian composer (optional)

– Time: maximum 40 minutes

Note: All the works will be performed from memory

III. PARTICIPATION FEE The fee is €100 and is valid for each age category. The fee will be paid in EUR or in RON in the following account: OPERA COMICĂ PENTRU COPII

CUI: 15263455

EURO account: IBAN: RO55RNCB0082044172930002

RON account: IBAN: RO82RNCB0082044172930001

SWIFT : RNCBROBU

BIC: RNCB

Bank: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

The proof of payment will be sent at the same time with the application. The participation fee is not refunded in case of elimination after the pre-selection, in the event of withdrawal from the competition or non-attendance at the competition.

IV. DOCUMENTS

 1. copy of birth certificate
 2. parental agreement signed by parent/tutor
 3. short CV in English and Romanian (for the Romanian candidates)
 4. two recent photos
 5. the registration form completed
 6. participation fee proof of payment of
 7. representative video recording (maximum 5 minutes)

V. PRESELECTION

The  pre-selection will take place between May 15-30th 2018 and will be provided by the jury of the competition. The competitors will submit a recording of maximum 5 minutes for Categories I&II, and a maximum of 10 minutes for Categories III&IV. Recordings of solo performances or concertos with orchestra are both accepted. The recording must not be older than January 2017 and the quality of the video must be at least 360px.   If you are a laureate of a competition belonging to the World Federation International Music Competitions you are not required to submit a video. In this case you will be directly qualified in the first round of the competition. The results of the pre-selection will  be announced on the operacomica.ro website on May 31th, 2018. After announcing the results, the competitors will receive an official letter of participation in the competition.

VI. DRAWING OF LOTS

The draw will take place a day before the First Round in the  presence of a member of the Organizing Committee and will decide the entry order of the candidates and the rehearsal schedule.   The order of playing can be changed just in extreme situations and only by the Competition Board. If, by unexpected situation, one or more candidates cannot be present for the drwing of lots, they will be scheduled in alphabetical order at the end of the First Round of the competition.

VII. THE JURY

Heinz Medjimorec – Austria (President of the Jury)

Pierre Sublet – Switzerland

Ferhan Önder – Turkey/ Austria

Viniciu Moroianu – Romania

The jury performs his activity following the competition rules according to the  instructions of the World Federation of International Music Competition (WFIMC) The jury decides the winners for each category of the competition. The jury reserves the right not to award a prize. The jury’s decisions are final and incontestable. Candidates are forbidden to contact the members of the jury while they are still in the competition.

 

VIII. AWARDS

“MIHAELA URSULEASA” TROPHY – 5000 Euro

Each age category has the following 3 prizes:

FIRST PRIZE – 4000 Euro

SECOND PRIZE – 3000 Euro

THIRD PRIZE – 2000 Euro

 

SPECIAL AWARD Patricia Kopatchinskaja  – 500 Euro

 

The laureates of the competition will perform in the FINAL GALA  with a SOLO performance OR  a piano concerto (p I) with the Orchestra of the Comic Opera for Children. In this case you need to indicate this in the application form, available here. The organizers can offer prizes consisting in a concert during  the ”Great Musical Soirees” Festival – 2019  and concerts organized in the frame of the musical seasons of the Romanian Philharmonic Orchestras. Other prizes may be awarded by the organizers or sponsors. Prizes are indivisible. No exception from this rule is accepted. The jury shall decide the prizes will be awarded for each category The jury reserves the right not to award one or more prizes. The prizes can be cumulative. The organizers of the „Mihaela Ursuleasa” Competition reserves the copyrights for all TV and Radio broadcasting, photographs, filming and recording  of all performances within the rounds of the competition, including the final concert. on video-audio, all the interpretations from the contest, including the concert with orchestra. In this situation the competitors will not receive any fees. The prizes will be announced after the Final Round of each category.

IX. ACCOMMODATION AND TRANSPORTATION

The organizers provide free accommodation for the competitors together with a parent/tutor while they are continuing to compete. The rooms will be available the day before the drawing of lots. The organizers  also provide local transportation (airport-hotel, hotel-competition hall) during the competition. External transportation will be provided exclusively by the competitor. By completing and submitting the application form, each candidate agrees with all terms and conditions of the Competition. The original Romanian version of these rules governs all interpretations.

X. CALENDAR of the COMPETITION:

Preselection: May 15st – May 30th 2018

Round I: July 2nd – July 4th 2018

Round II: July 5th – July 6th 2018

Final Gala: July 7th 2018

 

 

 

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE Concursul se adresează tinerilor pianiști de orice naționalitate cu vârsta cuprinsă între 7 și 18 ani. Concursul va avea loc în București, pe scena Operei Comice pentru Copii. Structura concursului este organizată pe 4 categorii de vârstă și va avea o etapă de preselecție pe baza unei înregistrări video. Candidații se vor putea înscrie online, aici, până pe 15 mai 2018.

II. CONDIȚII DE PARTICIPARE

 1. Categorii de vârstă

Categoria I ( 7 – 9 ani)

Categoria II (10 – 12 ani)

Categoria III (13 – 15 ani)

Categoria IV (16 – 18 ani)

Nu se acordă nicio derogare de la aceste limite de vârstă.

 1. Repertoriu

Etapa eliminatorie  –  înregistrare video (format mp4, mov, avi) cu program la alegerea candidatului Durata :

 • Maxim 5 min   (Categoria I, Categoria II)
 • Maxim 10 min (Categoria III, Categoria IV)

Înregistrarea va fi trimisă în momentul înscrierii, prin intermediul formularului disponibil aici, până pe 15 mai 2018.

Etapa I

 • Studiu sau lucrare de virtuozitate
 • Lucrare preclasică

Durata: maxim 10 min.

Etapa a II-a

 • Sonatină sau sonată clasică (integral sau parte)
 • Lucrare romantică, modernă sau contemporană
 • Lucrare de compozitor român (opțional)

Durata: maxim 40 min.

Notă: Toate lucrările vor fi interpretate din memorie.

III. TAXA DE PARTICIPARE Taxa de participare este de 100 de Euro și este valabilă pentru fiecare categorie de vârstă. Taxa va fi achitată în Euro sau în Lei (la cursul zilei depunerii) în contul:

OPERA COMICĂ PENTRU COPII

CUI: 15263455

Cont EURO: IBAN: RO55RNCB0082044172930002

Cont LEI: IBAN: RO82RNCB0082044172930001

SWIFT: RNCBROBU

BIC: RNCB

Banca: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

Dovada plăţii taxei de participare se face în acelaşi timp cu înscrierea online. Taxa de participare nu se returnează în cazul eliminării în urma desfăşurării preselecţiei, în cazul retragerii sau neprezentării la Concurs.

IV. DOCUMENTE NECESARE

 1. copie certificat de naștere
 2. acordul părintelui/tutorelui
 3. scurt cv în engleză și română (pentru candidații români)
 4. 2 fotografii recente
 5. formularul de înscriere completat
 6. dovada achitării taxei
 7. înregistrare video reprezentativă

V. PRESELECȚIA

Preselecţia se va desfăşura în perioada 15 -30 mai  2018 şi va fi asigurată de Juriul Concursului. Concurenții vor prezenta o înregistrare video cu o durată de maxim 5 minute pentru Categoria I si Categoria II, și de maxim 10 minute pentru Categoria III și Categoria IV. Sunt acceptate atât înregistrări solo cât și înregistrări cu orchestră. Înregistrarea nu trebuie să fie mai veche de ianuarie 2017. Calitatea înregistrării trebuie să fie de cel puțin 360p (pixeli). Dacă sunteți laureat al unui concurs ce aparține World Federation International Music Competitions nu vi se cere să trimiteți o înregistrare video. În acest caz, veți fi considerat calificat direct în Etapa I a concursului. Rezultatele preselecţiei vor fi afişate pe site-ul operacomica.ro pe 31 mai 2018. După anunțarea rezultatelor, concurenții vor primi din partea Secretariatului Concursului confirmarea oficială de participare la concurs.

VI. TRAGEREA LA SORȚI Tragerea la sorți se va desfăşura cu o zi înainte de etapa I în prezența unui membru al Comitetului de Organizare şi va stabili ordinea intrării candidaţilor în concurs precum și programul de repetiții. Ordinea tragerii la sorţi poate fi modificată numai în caz de forţă majoră  de către  Comitetul de Organizare al Concursului. În cazul în care în momentul tragerii la sorţi, din motive independente de voinţa lor, unul sau mai mulți candidați sunt absenți, aceştia vor fi programați în ordine alfabetică, la finalul primei etape de concurs.

VII. JURIUL

Juriul îşi desfăşoară activitatea după Regulamentul Concursului, conform instrucţiunilor Federaţiei Mondiale a Concursurilor Muzicale Internaţionale (WFIMC). Juriul decide câştigătorii pentru fiecare categorie  a concursului. Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda premii; deciziile juriului sunt definitive şi incontestabile. Pe durata participării în concurs, candidaţilor le este interzis să contacteze membrii juriului.

Membrii juriului sunt precum urmează:

Președintele Juriului – Heinz Medjimorec – Austria

Pierre Sublet – Elveția

Ferhan Önder – Turcia/ Austria

Viniciu Moroianu – România

VIII. PREMII

 • Trofeul Mihaela Ursuleasa  – 5000 Euro
  • Fiecare categorie are următoarele 3 premii:
 • Premiul I    – 4000 Euro
 • Premiul II   – 3000 Euro
 • Premiul III  – 2000 Euro
 • Premiul special Patricia Kopatchinskaja – 500 Euro

Laureații concursului vor evolua în Gala finală cu o lucrare solo SAU cu o parte de concert (p I) alături de Orchestra Operei Comice pentru Copii. În acest caz, se va indica lucrarea și minutajul în formularul de înscriere. De asemenea, organizatorii acordă premii constând într-un concert organizat în cadrul Festivalului Serate Muzicale – ediția 2019 precum și concerte organizate în cadrul stagiunilor de concerte ale filarmonicilor din România. Pot fi acordate alte premii speciale din partea organizatorilor sau a sponsorilor. Premiile acordate sunt indivizibile. Nu se acordă nicio derogare de la această regulă. Juriul decide premiile care se vor acorda la fiecare categorie a concursului. Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda unul sau mai multe premii. Premiile pot fi cumulate. Organizatorii Concursului Internaţional „Mihaela Ursuleasa” îşi rezervă dreptul de a televiza, radiodifuza, fotografia, filma şi înregistra pe suport audio-video toate interpretările din cadrul etapelor Concursului, inclusiv concertul cu orchestră. În această situaţie, candidaţii nu beneficiază de onorarii. Premiile vor fi anunțate după încheierea etapei finale de concurs.

IX. CAZARE ȘI TRANSPORT

Organizatorii asigură gratuit cazarea candidaţilor împreună cu un părinte/tutore exclusiv pe perioada participării în concurs. Concurenții care nu se califică în etapele ulterioare ale concursului nu beneficiază de cazare. Camerele vor fi puse la dispoziţia candidaţilor cu o zi înainte de tragerea la sorți a concursului. De asemenea, organizatorii asigură gratuit transportul local (aeroport – hotel, hotel – concurs) pe perioada desfășurării concursului. Transportul extern va fi asigurat exclusiv de candidat. Prin completarea şi trimiterea formularului de înscriere fiecare candidat este de acord cu termenele şi condiţiile Regulamentului Concursului. Versiunea originală în limba romană a Regulamentului Concursului guvernează în cazul tuturor interpretărilor. Informații suplimentare puteți obține contactând ursuleasacompetition@operacomica.ro.

 

X. CALENDAR CONCURS:

Preselecții: 15-30 Mai 2018

Runda I: 2-4 Iulie 2018

Runda a II-a: 5-6 Iulie 2018

Gala: 7 Iulie 2018

Coordonator Concurs – Iulia Chirobocea 0758 236 019