Anunțuri

Anunt de participare simplificat

Opera Comică pentru Copii intenţionează să achiziţioneze servicii cultural-artistice pentru organizarea evenimentului cultural “Poveste de Crăciun”.

Mai multe detalii aici.

TÂRGUL “POVESTE DE CRĂCIUN”
ANUNȚ de ÎNSCRIERE
Opera Comică pentru Copii anunță procedura de înscriere pentru expozanții care intenționează să participe
la evenimentul “Târgul Poveste de Crăciun”.
Mai multe detalii aici, formulare de înscriere aici și aici.
—–
Anunt de participare simplificat – ERATA

 

Opera Comică pentru Copii intenţionează să achiziţioneze servicii cultural-artistice pentru organizarea evenimentului cultural “Festivalul Opera Copiilor”.

 

Mai multe detalii aici

 

—–
Anunt de participare simplificat

 

Opera Comică pentru Copii intenţionează să achiziţioneze servicii cultural-artistice pentru organizarea evenimentului cultural “Festivalul Opera Copiilor”.

 

Mai multe detalii aici

—–

Anunt de participare simplificat

 

Opera Comică pentru Copii intenţionează să achiziţioneze servicii cultural-artistice pentru organizarea evenimentului cultural “Poveste de Crăciun”.

 

Mai multe detalii aici
—–
CONCURS DE PROIECTE

 

”Stagiunea UnderGrant”

 

Opera Comică pentru Copii vine în sprijinul tinerilor creatori și organizeaă un concurs de proiecte, intitulat ”Stagiunea UnderGrant”, pentru o noua sală de spectacole, deschisă la demisolul clădirii din Calea Giulești 16.
Așteptăm de la tineri creatori (regizori, coregrafi, scenografi), propuneri de spectacole de operă / operetă / balet / musical / teatru, adaptate pentru copii.
Dead-line înscrieri 28 noiembrie, la sediu sau prin email: contact@operacomica.ro
Dosarul trebuie să cuprindă:
– CV aplicant
– Concept regizoral / coregrafic spectacol
– Concept scenografic (schițe decor / costume)
– Coloană sonoră / partitură
– Public țintă
– Mesaj spectacol

——

ANUNȚUL DE ÎNCHIRIERE

 

A.lntroducere

A.1. Denumirea autorității contractante:

 1. Denumire : Opera Comică pentru Copii
 2. Adresa: Calea Giulești nr. 16, sector 6, Bucureşti
 3. Telefon: 021/3192819
 4. Cod fiscal: 15263455
 5. Persoane de contact: Radu Cioacă, Levente Ambrus
 6. Mijloace de comunicare: Tel .021 /3192819; email: contabilitate@operacomica.ro
 7. Principala activitate a autorităţii contractante instituție publică de spectacole, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului General al Municipiului București.
 8. Instituţia responsabilă pentru soluţionarea contestaţiilor – Opera Comică pentru Copii
 9. Obiectul contractului de inchiriere :
 10. Obiectul contractului de închiriere îl constituie închirierea unor suprafeţe utile destinate

desfășurării activității de tip ceainărie – cod CAEN 5629;

 1. Durata contractelor: contractele vor fi încheiate pentru o perioada de 2(doi) ani, cu posibilitatea prelungirii până la 2 ani.
 2. Procedura aplicată: LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU OFERTA ÎN PLIC ÎNCHIS

A.2. Modul de obținere a documentației, clarificări și alte date

Documentația de atribuire este publicată pe site-ul Operei Comice pentru Copii, respectiv: www.operacomica.ro, dar poate fi solicitată a fi studiată și la sediul instituției.

Fiecare ofertant, care dorește să participe la procedura de închiriere prin licitație publică deschisă cu plic închis a spațiilor oferite în acest scop, are dreptul de a solicita în scris clarificări privind documentația de atribuire, iar autoritatea contractantă are obligația de a transmite răspunsul la clarificările solicitate în cel mult 4 (patru) zile lucrătoare de la primirea acestora, dar cu cel puțin 6 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertei.

În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificări în timp util, punând astfel Opera Comică pentru Copii în imposibilitatea de a respecta termenul de mai sus, Opera Comică pentru Copii are obligația de a răspunde la solicitările de clarificare numai în situația in care timpul pentru elaborarea și transmiterea răspunsului permite primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Solicitările de clarificări se vor adresa la sediul Operei Comice pentru Copii din Calea Giulești nr. 16, sector 6, Bucureşti, telefon 021/3192819, în atenția dlui. Radu Cioacă sau dlui. Levente Ambrus,  până la data de 03.10.2016, ora 12:00, iar termenul limită de răspuns la clarificări este în data de 04.10.2016, ora 16:30.

 

Termenul limită de depunere a plicurilor cu documentația de calificare este 06.10.2016, ora 15:00.

 

Document Atribuire Inchiriere

 

——-

 LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ

CU OFERTĂ ÎN PLIC ÎNCHIS

ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A

UNOR SPAȚII TEMPORAR DISPONIBILE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA

OPEREI COMICE PENTRU COPII

DESTINATE DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII DE TIP CEAINĂRIE

Perioada de închiriere: 24 luni, cu posibilitate de prelungire pentru încă 24 luni

Opera Comică pentru Copii

Calea Giulești nr. 16, sector 6, Bucureşti

 

SECȚIUNEA I

ANUNȚUL DE ÎNCHlRIERE

 

A.lntroducere

A.1. Denumirea autorității contractante:

 1. Denumire : Opera Comică pentru Copii
 2. Adresa: Calea Giulești nr. 16, sector 6, Bucureşti
 3. Telefon: 021/3192819
 4. Cod fiscal: 15263455
 5. Persoane de contact: Radu Cioacă, Levente Ambrus
 6. Mijloace de comunicare: Tel .021 /3192819; email: contabilitate@operacomica.ro
 7. Principala activitate a autorităţii contractante instituție publică de spectacole, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului General al Municipiului București.
 8. Instituţia responsabilă pentru soluţionarea contestaţiilor – Opera Comică pentru Copii
 9. Obiectul contractului de inchiriere :
 10. Obiectul contractului de închiriere îl constituie închirierea unor suprafeţe utile destinate

desfășurării activității de tip ceainărie – c;

 1. Durata contractelor: contractele vor fi încheiate pentru o perioada de 2(doi) ani, cu posibilitatea prelungirii până la 2 ani.
 2. Procedura aplicată: LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU OFERTA ÎN PLIC ÎNCHIS

A.2. Modul de obținere a documentației, clarificări și alte date

Documentația de atribuire este publicată pe site-ul Operei Comice pentru Copii, respectiv: www.operacomica.ro, dar poate fi solicitată a fi studiată și la sediul instituției.

Fiecare ofertant, care dorește să participe la procedura de închiriere prin licitație publică deschisă cu plic închis a spațiilor oferite în acest scop, are dreptul de a solicita în scris clarificări privind documentația de atribuire, iar autoritatea contractantă are obligația de a transmite răspunsul la clarificările solicitate în cel mult 4 (patru) zile lucrătoare de la primirea acestora, dar cu cel puțin 6 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertei.

În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificări în timp util, punând astfel Opera Comică pentru Copii în imposibilitatea de a respecta termenul de mai sus, Opera Comică pentru Copii are obligația de a răspunde la solicitările de clarificare numai în situația in care timpul pentru elaborarea și transmiterea răspunsului permite primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Solicitările de clarificări se vor adresa la sediul Operei Comice pentru Copii din Calea Giulești nr. 16, sector 6, Bucureşti, telefon 021/3192819, în atenția dlui. Radu Cioacă sau dlui. Levente Ambrus,  până la data de 15.09.2016, ora 12:00, iar termenul limită de răspuns la clarificări este în data de 16.09.2016, ora 16:30.

 

Termenul limită de depunere a plicurilor cu documentația de calificare este 27.09.2016, ora 15:00.

În data de 28.09.2016, ora 10:30, la sediul Operei Comice pentru Copii va avea loc deschiderea plicurilor depuse de către ofertanți și vor fi selectați ofertanții care îndeplinesc condițiile de calificare, aceștia fiind invitați ulterior să participe la licitația publică.

 

A.4. Obiectul contractului de închiriere:

 1. a) Natura reperelor ce urmează să fie închiriate: conform tabelului următor:

 

 

Nr.crt. Locația/ amplasarea Suprafața închiriată      ( mp) Perioada de închiriere Scopul închirierii Total (euro/mp/lună)

-minim –

1 Opera Comică pentru Copii – Calea Giulești nr. 16, sector 6, București, Corp central, subsol 1.

 

28 mp 2 ani Activități de tip ceainărie

Cod CAEN 5629

10.00
2 Opera Comică pentru Copii – Calea Giulești nr. 16, sector 6, București – curtea interioară B. 62 mp 2 ani Activități de tip ceainărie

Cod CAEN 5629

10.00

(sezon: aprilie-octombrie)

5.00

(extrasezon: nov. – martie)

 

 1. b) Perioada – durata de inchiriere: 24 luni;

 

 1. c) Specificarea utilităților de care dispun spațiile:

–  energie electrică;

– iluminat;

– grup sanitar;

-instalație de detecție a incendiului;

-posturi de pază la intrările în clădire.

 

A.5.     Modul în care se va finaliza procedura

Finalizarea procedurii se va efectua prin atribuirea contractelor de închiriere în condițiile stipulate în caietul de sarcini prin aplicarea procedurii de licitație publică deschisă cu oferta în plic închis.

 

A.6.     Existența reperelor disponibile

Ofertanții vor putea depune oferte DOAR pentru pachetul total de repere stipulate în Caietul de sarcini.

A.7.     Procedura aplicată: licitație publică deschisă cu oferta în plic închis.

A.8.     Atribuirea contractului de închiriere se realizează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

– Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

– O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007.

 

 1.        Cerințe de calificare

B1.      Cerințele minime de calificare

Opera Comică pentru Copii are dreptul de a exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de închiriere orice ofertant care:

 1. a) în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătorești pentru participare la activități ale unor organizații criminaIe, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălarede bani;
 2. b) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
 3. c) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situațiile prevăzute la Iit. b);
 4. d) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale in vigoare în România sau în țara în care este stabilit;
 5. e) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecatorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionle sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
 6. f) este sau a fost în litigiu de orice natură cu Opera Comică pentru Copii;
 7. g) prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de autoritatea contractantă, în legătură cu situația proprie aferentă cazurilor prevazute la lit. a) – f).

 

B.2.     Documentele care atestă/dovedesc îndeplinirea cerințelor minime de calificare:

Ofertanții au obligația de a constitui garanția de participare în valoare de 972 lei, reprezentând 1% din valoarea prețului minim total estimat al chiriei pentru întreaga perioadă contractuală inițială.

Pentru echivalența leu /altă valută se va ține cont de cursul de schimb comunicat de BNR la data publicării anunțului de închiriere. Perioada de valabilitate a garanției de participare trebuie să fie cel puțin egală cu perioada de valabilitate a ofertei (90 de zile). Garanția se constituie prin virament bancar cu ordin de plată în contul autorității contractante nr. RO 69TREZ7065006XXX009655  deschis la Trezoreria Sectorului 6, cod fiscal:15263455, prin numerar la casieria instituției sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de societate bancară ori de o societate de asigurări, care se va prezenta în original, în cuantumul și pentru perioada prevazută în documentația de atribuire, conform Formularului 4 Secțiunea III.

Dovada garanției de participare se va depune la sediul Operei Comice pentru Copii în original –  până la data limită de depunere a ofertelor.

Neconstituirea garanției de participare atrage răspunderea ofertantului /ofertanților referitor Ia eliminarea de la procedură prin respingerea ofertei.

 

B.2.1. Documente care dovedesc situația personală a ofertantului:

 1. Declarație de eligibilitate pe propria răspundere completată, în conformitate cu Formularul 2 din Secțiunea III.

□solicitat         □ nesolicitat

 1. Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu cel mult 3 luni de zile față de data de 27.09.2016, din care să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate, activități de natura celor stipulate în caietul de sarcini.

□solicitat         □  nesolicitat

 1. Certificat de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice, valabil în ziua depunerii documentației;
 2. Certificat de atesJare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele și taxele locale în cazul persoanelor juridice, valabil în ziua depunerii documentației.

 

Pentru demonstrarea indeplinirii obligațiiior cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul general consolidat, ofertantul are dreptul de a prezenta inițial o declarație semnată de reprezentantul său legal, prin care să confirme că și-a îndeplinit obligațiile de plată.

Până la data adoptării deciziei de atribuire, ofertantul are obligația de a prezenta certificatele constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în măsura în care astfel de documente sunt emise in țara de origine sau în țara în care este stabilit, atunci câand primește din partea autorității contractante o solicitare in acest sens.

Observație:

□solicitat         □  nesolicitat

 

B.2.2.  Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activității profesionale:

Pentru persoane juridice române:

            Certificat de înregistrare fiscală, emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală, care conține codul unic de înregislrare.

Pentru persoane juridice străine se vor aduce documente edificatoare.

□solicitat         □  nesolicitat

 

B.2.3. Documente care dovedesc situatia economică și financiară:

I . Informații generate, completate in conformitate cu Formularul nr. 3 din Secțiunea III.

□solicitat         □  nesolicitat

Informații generale cu cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani, susținută de bilanțuri contabile anuale din ultimii 3 ani (3 documente) sau alte documente echivalente conform precizărilor de mai sus vizate și inregistrate de organe le competente.

□solicitat         □  nesolicitat

 

B.2.4.  Documente care atestă capacitatea tehnică  a echipamentelor:

Fișa tehnică a echipamentelor instalate, orice alt document emis de către producător și/sau autoritățile competente române sau declarație pe propria răspundere, în conformitate cu Formularul nr. 5 din Secțiunea III, că echipamentele ce vor fi instalate respectă cerințele tehnice din Caietul de Sarcini, urmând ca fișa tehnică a echipamentului sau orice alt document justificativ, să fie depus înainte desemnarea contractului de inchiriere.

 

C.1.     Precizări privind depunerea ofertei și alte formalități ce trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la licitație.

 

 1. a) Conținutul ofertei:

Oferia va cuprinde în mod obligatoriu Scrisoarea de înaintare însoțită de Documentele de calificare; Scrisoarea de înaintare va fi întocmită în conformitate cu Formularul nr. I prevăzut în Secțiunea III.

□solicitat         □  nesolicitat

 

 1. b) Adresa de depunere a ofertei

Oferta poate fi depusă direct la sediul Operei Comice pentru Copii, din Calea Giulești nr. 16, sector 6, (la Compartimentul Contabilitate – et. 2) sau poate fi transmisă prin poștă la aceeași adresă.

Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul își asumă riscurile transmiterii, inclusiv forța majoră.

Ofertantul va suporta toate costuriIe asociate prezentării scrisorii de înaintare și documentelor de calificare, autoritatea contractantă nefiind răspunzătoare pentru costurile respective.

 

 1. c) Data limită până la care se primește oferta: 27.09.2016, ora 15:00.

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât scrisoarea de înaintare, însoțită de documentele de calificare, să fie primită și înregistrată de autoritatea contractantă la adresa menționată până la data limită stabilită în anunțul de participare.

 

C 2.     Informații privind modul de elaborare și de prezentare a ofertei

Scrisoarea de inaintare și documentele anexate la aceasta trebuie să fie redactate în limba română.

Documentele emise de instituții/organisme oficiale din țară în care candidații străini sunt rezidenți vor fi prezentate în limba în care acestea au fost emise, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere autorizată în limba română.

Ofertantul va depune oferta în două exemplare, în plicuri separate. Documentele vor fi în original cu excepția certificatului de înregistrare fiscală, certificatului constatator și bilanțurilor contabile care vor fi în copii certificate “conform cu originalul”. În eventualitatea unei discrepanțe între exemplarul “original” și exemplarul “copie” va prevala exemplarul “original” .

În scrisoarea de înaintare, oferantul este obligat să declare și să precizeze că participă la licitație pentru întregul pachet de repere prevăzute în caietul de sarcini. Orice omisiune în acest sens va fi sancționată cu respingerea.

Originalul și copia trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabila și semnate pe fiecare pagină de reprezentantul / reprezentanții autorizat / autorizați să angajeze ofertantul în procedura de atribuire a contractului de închiriere. În cazul documentelor emise de instituții /organisme oficiale abilitate în acestsens, documentele trebuie semnateși parafate conform prevederilor legale.

De asemenea, se va anexa un opis al documentelor prezentate.

Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze documentele.

Autorizarea reprezentantului/reprezentanților trebuie să fie confirmată printr-o împuternicire scrisă care va însoți scrisoarea de înaintare. În cazul în care, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea de a prezenta în original anumite documente emise de instituții/organisme oficiale, Comisia de închiriere/evaluare are obligația de a stabili o data limită până la care ofertantul va demonstra conformitatea copiei cu originalu!.

Ofertantul trebuie să sigileze originalul și copia în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu “ORIGINAL” și, respectiv, “COPIE”. Plicurile vor fi introduse într-un plic exterior netransparent și închis corespunzător.

Plicurile interioare “ORIGINAL” și “COPIE” trebuie să fie marcate cu denumirea (numele) și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea documentelor de calificare, fără a fi deschise în cazul în care scrisoarea de înaintare este declaratăîntârziată.

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorității contractante și cu inscripția      “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA: …………………. ORA: ………… “. Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractantă nu își asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

            Ora, data și locul de deschidere a pachetelor care conțin ofertele:

            Ora 10:30, data 28.09.2016, la Opera Comică pentru Copii, cu sediul în Calea Giulești nr.16,  sector 6, București.

 

Oferta depusă /transmisă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită în anunțul de participare sau care este primită de autoritatea contractantă după expirarea datei limită de depunere a ofertei de primire a candidaturii se retumează nedeschisă.

 

C.3.     Informații detaliate și complete privind criteriul de calificare

Documentele de calificare vor fi examinate de Comisia de închiriere/evaluare constituită de autoritatea contractantă.

Orice ofertant care îndeplinește în totalitate cerințele minime corespunzătoare criteriilor de calificare este considerat ofertant calificat.

Selectarea ofertantilor calificați se realizează pentru întregul pachet de repere stipulat in caietul desarcini.

În cazul în care Comisia de închiriere/evaluare constată că unul sau mai mulți ofertanți a/au omis să prezinte anumite documente prin care se confirmă îndeplinirea cerințelor privind situația personală, capacitatea de exercitare a activității profesionale, situația economică și financiară, aceasta va solicita ofertanților respectivi completarea documentelor care lipsesc, într-un interval de timp ce nu va depăși 72 de ore de la momentul solicitării .

Comisia de închiriere/evaluare nu are dreptul de a permite și de a solicita completarea unui document care lipsește dacă:

 • în documentatia de atribuire a fost menționat expres faptul că în caz de neprezentare a respectivului document, nu este permisă completarea ulterioară, neprezentarea având ca efect descalificarea ofertantului (lipsa dovezii de constituire a garanției de participare atrage respingerea ofertantului);
 • ofertantul respectiv, deși cunoștea cerințele, a omis să prezinte mai mult de 3 (trei) dintre documentele solicitate în cadrul documentației de atribuire;

Ofertanții sunt rugați să depună o scrisoare de înaintare cu actele/documentele solicitate în ordinea în care acestea sunt enumerate (menționate) în Anunțul de închiriere, pentru a ușura procedura, conform tabelului recapitulativ care urmează:

 

Scrisoare de înaintare Scrisoare de Înaintare – Formularul nr. I – Secțiunea III  
Împuternicire Împuternicire pentru semnatarul documentelor – dacă este cazul  
Împuternicire pentru reprezentantul participant la deschiderea plicurilor cu documentele de calificare – dacă este cazul  
Împuternicire pentru reprezentantul participant la Licitație cu strigare (obligatoriu)  
Opisul documentelor Se va acorda atenție la numerotarea, semnarea șI stampilarea tuturor documentelor!  
Garanția pentru participare la licitație Chitanță, ordin de plată – Formularul nr. 4, Secțiunea III  
 

 

Situația personala ofertantului (eligibilitate)

Declarație de eligibilitate pe propria răspundere – Formularul nr. 2, Secțiunea III  
Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului  
Certificat de atestare fiscală D.G.F.P.  
Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele și taxele locale  
Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare) Certificat de înregistrare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală  
Situația tehnică a echipamentelor Fișa tehnică a echipamentului instalat, orice alt document emis de către producător și/sau autoritățile competente române, sau declarație pe propria răspundere în conformitate cu Formularul nr. 5 din Secțiunea III  
Situația economică și financiară Informații generale – Formularul nr. 3, Secțiunea III

Bilanț contabil anual pe ultimii 3 ani consecutivi

 

 

 

C 4.     Informații privind criteriul de atribuire

Criteriul pe baza căruia se atribuie contractul de închiriere este “prețul cel mai mare oferit“; se va realiza prin Iicitație publică cu oferta în plic închis.

Prețul minim al chiriei prin Iicitație este de 10.00 EURO/mp/ lună. Sub acest nivel nici o ofertă nu va putea fi acceptată.

 

 1.        Comunicarea rezultatelor

Opera Comică pentru Copii va comunica tuturor ofertanților rezultatul aplicării procedurii în cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la data la care Comisia de închiriere/evaluare a stabilit oferta câștigătoare.

Opera Comică pentru Copii are obligația de a informa ofertantul câștigător cu privire la acceptarea ofertei prezentate.

Opera Comică pentru Copii are obligația de a informa ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă a fost /nu a fost câștigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează:

 1. a) fiecărui candidat respins – motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale;
 2. b) pentru fiecare ofertă respinsă – motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă, neconformă sau necorespunzătoare;
 3. c) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă, conformă și corespunzătoare, dar care nu a fost declarată câștigătoare – caracteristicile și avantajele relative ale ofertei/ofertelor câștigatoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să I se atribuie contractuI de închiriere publică.

Opera Comică pentru Copii are obligația de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare de către Comisia de închiriere/evaluare.

 

 1.        Contestații

Ofertanții pot depune contestație împotriva actelor și deciziilor nelegale. Comisia de solutionare a contestațiilor va comunica rezultatul contestației, în termen de 5 zile de la data inregistrării acesteia la sediul Operei Comice pentru Copii.

 

Denumirea: OPERA COMICĂ PENTRU COPII,

Cod fiscal: 15263455

Adresa: Calea Giulești nr. 16, sector 6, Bucureşti

Numărul de telefon: 021/3192819

Numarul de fax: 021/3192819

Persoana de contact: Radu Cioacă, Levente Ambrus, Birou Contabilitate

 

*Redus la jumătate în extrasezon, pentru reperul nr. 2

 

 

Anunt inchiriere