Opera Comică pentru Copii intenționează să achiziționeze servicii de paza și protecție.

                                                                                                                 Nr. 975/19.07.2022

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

SERVICII DE PAZĂ ȘI PROTECȚIE

– procedura Anexa 2 Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice –

 

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail, ale Autorității Contractante: Opera Comică pentru Copii, cu sediul în București, Calea Giulești nr. 16, sector 6, tel: 0213192819, operacomicapentrucopii@yahoo.com.

2. Tip contract: Autoritatea Contractantă intenționează să atribuie un contract de achiziție publică având ca obiect prestarea serviciilor de pază și protecție.

3. Cerințele specifice minime: Toate cerințele formulate de către Autoritatea Contractantă sunt indicate în cadrul documentației de atribuire, respectiv în cadrul caietului de sarcini.

4. Valoarea estimată achiziției: Valoarea estimată a procedurii ce se intenționează a fi atribuită în conformitate cu prevederie Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale HG nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice este de 99.144,00 lei valoare fără TVA pentru perioada august-decembrie 2022.
Valoarea estimată poate să fie suplimentată cu valoarea de 77.760,00 lei fără TVA, reprezentând suplimentarea prevăzută de dispozițiile art. 165 din HG nr. 395/2016 (01.01.2023-30.04.2023). Valoarea contractului urmează a fi dimensionată în raport de data semnării contractului și începerii activităților ce formează obiectul contractului.

5. Termenul limită de depunere a ofertei: 27.07.2022, ora 12:00.

6. Modalitate obținere a documentației: Solicitare formulată la adresa de email: operacomicapentrucopii@yahoo.com

7. Adresa la care se depune oferta:
Opera Comică pentru Copii, secretariat, Calea Giulești nr. 16, sector 6, București sau
utilizând adresa de corespondență electronică – operacomicapentrucopii@yahoo.com.

8. Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: cu cel puțin 3 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

9. Locul prestării serviciilor: Opera Comică pentru Copii, Calea Giulești nr. 16, Sector 6, București.

10. Durata contractului: 01.08.2022 – 31.12.2022. În situația în care contractul este atribuit după data de 01.08.2022, valoarea contractului urmează a fi dimensionată în raport de data semnării contractului și începerii activităților ce formează obiectul contractului.

11. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 30 de zile.

12. Modalitatea de prezentare a ofertei: Oferta va fi prezentată în limba română și prețurile vor fi exprimate în lei, cu respectarea cerințelor formulate în cadrul documentației de atribuire.

13. Alte informații: Relații suplimentare puteți obține la tel./fax: 0213192819 – secretariat sau pe adresa de e-mail operacomicapentrucopii@yahoo.com.